«Ε Α Ρ Ι Ν Ω Ν  Ο Ρ Α Μ Α Τ Ω Ν  Μ Η Ν Υ Μ Α Τ Α»

Π ά σ χ α  2 0 1 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Εις τήν Χώραν τής εαρινής κοσμογονίας

και τών ευωδιαστών αλίκων ταξιανθιών,

χρείαν έχωμεν χαρμοσύνων ήχων,

διά σημάντρων Αναστασίμων ευχών.

Τό τών θνητών αιτούμενοναυτονόητον

εφ’ όσον επί παραμυθίαν ετάχθημεν

και εξ υπερκοσμίων αρχαγγέλων

αναμένωμεν τήν παρηγορίαν τών δεινών.

Ωστόσον ιδού, υλακές αχρείων οφειλετών

ιερών αιμάτων, οστών και δακρύων,

σαρδονείως αξιώνουν καινήν τοκοφορίαν,

ορεγόμενοι και τίς λοιπές Καρυάτιδες…

Μαθητευόμενοι μάγοι -ορθώς- προβάλλουν,

αξιοπρέπειαν και έντιμον αντίστασιν,

πλήν -ανοήτως- λησμονούν ορθάνοιχτες

τίς Κερκόπορτες τού προαιωνίου Αιγαίου,

ανεχόμενοι “ακρίτες” στίς καίριες επάλξεις,

δειλούς κουκουλοφόρους, πυρπολητές

τών ιερών και οσίων λαβάρων μας…

Προσφιλείς συνΕλληνίδες και συνΕλληνες,

άς γρηγορούμε και άς επαγρυπνούμε,

μέ περίσκεψιν ελευθέρων πολιορκημένων,

τί η αναγκαία έξοδος δέν θά είναι άδακρυς…

———————–

Γρηγόρης Νικηφ.Κοσσυβάκης

Loading