————

Καιρών χαλεπών διαιώνισις

και θνητών κενοδόξων οίησις,

ιδού άγος εποχής προφανές,

και η ελπίς ανεστία περιπλανάται.

————

Εναγωνίως δέ αναζητείται

εν φάτναις αλόγων και αμνών,

τί οι λαμπροί ναοί τών αγίων

απεδείχθησαν κενοί παρηγορίας.

————

Πλήν όμως διαλογισθείτε βροτοί…

Παρηγορία τό ένβιον ζητούμενον,

υπό αστέρος καθοδηγούμενον

και μέ χρυσόν πεποικιλμένον;;;

————

Μήπως πόρρω ν’ απέχωμεν δογμάτων,

επιγείων τε και επουρανίων,

στερητικών τής Ελευθερίας μας,

τής μισαλλοδοξίας προτρεπτικών;;;

————

Τά μετά θάνατον προσφερόμενα

άδηλα και αναπόδεικτα κλέη των,

εφάμιλλα τών Σιβηριανών Εδέμ

πού μετά πατάγου κατέρρευσαν.

———–

Μήπως η ένδον αναζήτησις τέλους,

μιχθείσα εν αγκάλαις προσφιλών

και η τών προγόνων ευκλεής μνήμη

παρηγορεί πλέον τών πτεροέντων;;;

————

Μήπως ο έρως ξανθών Αμαδρυάδων

τής Οθρυος και τού Χολομώντος,

γεραίρει τόν νούν και τό σθένος,

καλλιότερον τών γονυκλισιών;;;

————

Ημείς επιλέγωμεν παραδείσους

εαρινών ανθέων και κυκλοτερών χορών.

Γνώσιν τε διαλογισμών παναρχαίων,

και υψηλαυχένων ψυχών εμβατήρια.

————-

25.12.2017
Γρηγόρης Κοσσυβάκης, Δικηγόρος – Συγγραφεύς

Loading